Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Δώρο Χριστουγέννων: ποιοι το δικαιούνται και πως υπολογίζεται
Όπως ξέρουμε, όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους το επίδομα εορτών των Χριστουγέννων, το οποίο είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και ίσο με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το Επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο στην καταβολή του επιδόματος εορτών, δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με τα δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 19 ημέρες, το χρονικό δηλαδή διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας πριν τη 10η Δεκεμβρίου, οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων είναι αυτές του χρόνου λύσης της σχέσης εργασίας.
Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.
Σαν τακτικές αναφέρονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από τη Νομολογία, όπως είναι η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες εφόσον δίνεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου, η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία εφόσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά, η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως, το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια της ασθένειας ή άδειας και τέλος το επίδομα κατοικίας (καταλύματος).
Να υπογραμμίσουμε επιπλέον ότι το συνολικό ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον έναν μισθό γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και τα 25 ημερομίσθια για εκείνους που απασχολούνται με ημερομίσθιο ενώ στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο μισθωτός συνδεόταν με τον εργοδότη του κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, αλλά απουσίασε αδικαιολογήτως ορισμένες ημέρες ή έλαβε άδεια άνευ αποδοχών για κάποιες ημέρες, ή απουσίασε λόγω ασθένειας και έλαβε επίδομα ασθένειας από τον ασφαλιστικό του οργανισμό, οι ημέρες αυτές αφαιρούνται από το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια εργαζόμενη απουσίαζε δικαιολογημένα πριν και μετά τον τοκετό, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις καθώς και ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό του μισθωτού.
Ο χρόνος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων στους δικαιούχους είναι η 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Τα Δώρα Εορτών καταβάλλονται μόνο σε χρήμα και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως για τον ευκολότερο υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων εκείνων που δεν εργάσθηκαν πλήρως κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, υπάρχουν συντελεστές βάσει των οποίων προκύπτει το Δώρο Χριστουγέννων ανάλογα με τον αριθμό ημερών που εργάσθηκε ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Είναι γεγονός πως ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής αυτής ύφεσης που διανύουμε, ο δέκατος τρίτος μισθός θα ανακουφίσει πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι θα περάσουν τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων τουλάχιστον με μια οικονομική άνεση και θα χαρίσουν απλόχερα την αγάπη τους στα παιδιά, τους συγγενείς και τους φίλους τους, δίνοντάς τους δωράκια τα οποία μπορεί να μην είναι ακριβά, αλλά αποδεικνύουν την αγάπη του ενός για τον άλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου